Shaul Reznik (shaulreznik) wrote in meast_ru,
Shaul Reznik
shaulreznik
meast_ru

Грубейшие искажения и неточности в отчете об уровне бедности в Израиле

דו"ח העוני לא באמת מודד עוני
דו"ח עוני מקצועי יותר היה בעל השפעה. אין לשלול את האפשרות שהמוסד לביטוח לאומי הוא בעל עניין במצב הקיים, מאחר שתקצובו תלוי במספר העניים, ולכן יש להוציא את האחריות להכנת הדו"ח מידי הביטוח הלאומי
09:09 | 15.2.2006 מיכאל בינסטוק

כמדי שנה התפרסם דו"ח העוני ונשכח מהר. הסיבה לכך היא שהמוסד לביטוח לאומי שמכין את הדו"ח לא טרח לשפרו במשך שנים רבות, כך שהדו"ח נהפך ללא רלוונטי. דו"ח עוני מקצועי יותר היה בעל השפעה. אין לשלול את האפשרות שהמוסד לביטוח לאומי הוא בעל עניין במצב הקיים, מאחר שתקצובו תלוי במספר העניים. לכן מומלץ להוציא את האחריות להכנת הדו"ח מידי המוסד, ולהעבירה לידי גוף אחר, מקצועי ובלתי תלוי.

להלן רשימה לא שלמה של ליקויים ידועים בדו"ח העוני:

* נתוני ההכנסה המשמשים את הדו"ח מוטים כלפי מטה בכ-25%. במידה שהטיה זו תלויה בהכנסה, אזי שיעור העניים יהיה מוטה.

* ישנם אנשים שבכלל לא מדווחים על הכנסותיהם. קיימת עדות לכך שהנטייה לדווח פוחתת עם ההכנסה, כך שיש ייצוג יתר של עניים בקרב המדווחים.

* סולם השקילות לנפש לא עודכן באופן יסודי מאז 71'. סולם זה נועד בעיקר לחשב את הצרכים של ילדים. בדרך זאת מעריך המוסד לביטוח לאומי את מספר הילדים החיים מתחת לקו העוני. בהשוואה בינלאומית נמצא כי הסולם הישראלי מנפח את הצרכים במשפחות מרובות ילדים. עדכון מקצועי של הסולם צפוי לצמצם את מדדי העוני.

* הדו"ח מתעלם מהכנסות זקופות מדירות בבעלות. מכאן שבעלי דירות שלא צריכים לשלם שכר דירה נחשבים מבחינת המצב הכלכלי כשקולים לאנשים שמשלמים שכר דירה. היות והוצאות דיור מהוות כ-23% מהמכלול, אחוז ניכר מההכנסות בכלל לא מובאות בחשבון.

* קו העוני מוגדר על ידי הביטוח הלאומי כ-50% מההכנסה הפנויה החציונית. הגדרה זאת מודדת את העוני במונחים יחסיים. נוצר מצב אבסורדי לפיו צמיחה כלכלית המיטיבה עם כולם, ובכללם העניים, תעלה את שיעור ה"עניים". תופעה זאת מתרחשת כאשר השיפור הכלכלי בקרב האחוזונים הנמוכים פחות מהשיפור בחציון. לכן ישנה חשיבות לדיווח על ההכנסה המוחלטת לפי אחוזונים. דיווח זה ילמד האם המצב הכלכלי של ה"שכבות החלשות" ירד או לא.

* משתמע מהנקודה הקודמת כי על דו"ח העוני להגדיר את העוני גם באופן מוחלט ולא באופן יחסי בלבד. ב-2001-'97 שיעור העוני המוחלט ירד, בעוד שיעור העוני היחסי עלה. ב-2004-2001 שיעור העוני המוחלט כמעט שלא השתנה, בעוד שיעור העוני היחסי גדל.

מדיניות העוני לא יכולה להתעלם מהמצב הכלכלי המוחלט. לא ניתן להתנחם בירידה בשיעור העוני היחסי כאשר שיעור העוני המוחלט עולה. עלייה בשיעור העוני היחסי המלווה בירידה בשיעור העוני המוחלט פחות מדאיגה ממצב שבו שני השיעורים עולים.

* עלות המחיה אינה אחידה בין האזורים השונים בעיקר בגלל השוני הגדול בעלות הדיור. דו"ח העוני מתעלם מיוקר המחיה. ייתכן כי משפחה "ענייה" באזור אחד לא תהיה כך באזור אחר ולהיפך. במידה שהעניים גרים באזורים זולים יחסית, אזי מספר העניים יהיה מוטה כלפי מעלה. מאחר שקיים קשר חיובי בפועל בין עלות הדיור והמצב הכלכלי, יש לצפות כי אומדן שיעור העוני מוטה כלפי מעלה.

* דו"ח העוני מצלם מצב סטטי מאחר שהוא מבוסס על ההכנסות המדווחות בשנה אחת בלבד. מדדים סטטיים מגזימים מטבעם את מידת האי-שוויון והעוני משום שהם מניחים כי המצב הקיים הוא לצמיתות. לפיכך יש צורך במדדים דינמיים של העוני המבוססים על הכנסות ביותר משנה אחת.

* לפי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס מ-2003, ישנם "עניים" רבים לפי הגדרת המוסד לביטוח הלאומי שבכלל לא רואים את עצמם עניים. קו העוני היחסי משתנה בין קבוצות אתניות ואחרות. למשל, החרדים בוחרים בחיי "עוני" כאשר הם עצמם לא בהכרח מרגישים עניים. לכן על דו"ח העוני להפריד בין קבוצות שונות באוכלוסייה.

נקודות אלו אינן חדשות. כל עוד ימשיך המוסד לביטוח הלאומי לפרסם דו"ח עוני לא מקצועי, יקשה הדבר על השיח הציבור בנושא העוני.


הכותב הוא פרופסור בחוג לכלכלה באוניברסיטה העברית

Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for members only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments